Regulamin

 1. Definicje
  1. Administrator, Usługodawca – spółka GAMEMASTERS LIMITED z siedzibą w Larnak, Republika Cypryjska, wpisana do rejestru spółek prowadzonego przez Departament Rejestru Spółek i Syndyków, Wydział ds. Spółek Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki Republiki Cypryjskiej pod numerem ΗΕ 267712.
  2. Forum - forum dyskusyjne, przeniesione do struktur stron WWW w formie grup dyskusyjnych, baza danych składająca się z pojedynczych wypowiedzi o charakterze opisującym lub oceniającym, dodawanych przez Użytkowników Forum, które składają się na wątki tematyczne tworzące serwis internetowy dostępny w postaci stron www pod adresem „forum.bukmacherskie.com” w ramach Serwisu Internetowego.
  3. Konto – wydzielone dla danego Użytkownika Forum w Serwisie strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach Użytkownika Forum w Serwisie. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
  4. Materiały - wszelkie treści, zdjęcia, filmy, linki oraz inne podobne materiały publikowane na Forum w jakiejkolwiek postaci przez Użytkowników Forum.
  5. Regulamin – niniejszy regulamin.
  6. Rejestracja - proces polegający na udostępnieniu Administratorowi podstawowych danych identyfikacyjnych, które są niezbędne do identyfikacji Użytkownika Forum oraz realizacji wszystkich Usług elektronicznych udostępnionych w ramach Serwisu internetowego Użytkownikom Forum zalogowanym.
  7. Serwis Internetowy, Serwis - strona internetowa umieszczona pod adresem: www.forum.bukmacherskie.com. Serwis jest platformą komunikacyjną przeznaczoną do wymiany informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących tematyki sportu, imprez i wydarzeń sportowych oraz działalności i zakładów bukmacherskich.
  8. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika Forum za pośrednictwem Serwisu, polegająca na możliwości przeglądania treści Forum, hostingu Konta w Serwisie, udzielania komentarzy oraz zamieszczenia w ramach hostingu treści, zdjęć oraz innych materiałów, zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami Serwisu.
  9. Użytkownik Forum - osoba zarejestrowana w Serwisie Internetowym albo osoba korzystająca z Usług elektronicznych w ograniczonym zakresie bez rejestracji.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Forum oraz prawa i obowiązki Użytkowników Forum oraz Usługodawcy.
  2. Korzystając z Serwisu Użytkownik Forum potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
  3. Korzystanie z Serwisu nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania.
  4. Rejestracja i korzystanie z Serwisu internetowego przez Użytkownika jest dobrowolne i bezpłatne.
  5. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści należących do Usługodawcy, zawartych w Serwisie Internetowym bez uzyskania uprzedniej jego pisemnej zgody.
  6. Wszelkie publikowane na Forum Materiały, w tym opinie, informacje, treści publikowane w jakiejkolwiek postaci (wywiad, film, zdjęcie, artykuł, opinia, itp.) nie mogą być traktowane jako równoznacznie z poradami udzielonymi w celu zawarcia lub zawierania zakładów wzajemnych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w Forum.
 3. Rejestracja konta
  1. W celu utworzenia Konta Użytkownika Forum, Użytkownik Forum obowiązany jest dokonać Rejestracji.
  2. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego w formie elektronicznej, udostępnionego przez Usługodawcę, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na podany przez siebie adres poczty elektronicznej w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika Forum, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika.
  3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik Forum ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
  4. W trakcie rejestracji Użytkownik Forum obowiązany jest podać:
   • nazwę użytkownika, której będzie używać na tym Forum
   • adres e-mail
   • hasło
   • datę urodzin
   Podanie pozostałych informacji jest dobrowolne.
  5. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może samodzielnie usunąć Konto Użytkownika albo zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. Każdy przypadek określony w zdaniu poprzednim jest równoznaczny z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  6. Rejestracji może dokonać jedynie osoba fizyczna pełnoletnia w rozumieniu art. 10 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), tj. osoba fizyczna pełnoletnia, która na dzień dokonywania rejestracji ma ukończony 18 rok życia.
 4. Usługi elektroniczne
  1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników Forum, którzy dokonali Rejestracji usługi elektroniczne, które są nieodpłatne i są nimi:
   • prowadzenie Konta Użytkownika Forum
   • możliwość korzystania z Forum
   • możliwość korzystanie z treści dostępnych na Forum
   • możliwość zamieszczania komentarzy na Forum
  2. Serwis może zawierać odrębne usługi, które są regulowane przez odrębne Regulaminy, dostępne na stronie internetowej danej usługi. Administrator może świadczyć inne usługi związane z Serwisem, których rodzaje i warunki świadczenia (w tym ewentualna odpłatność) określane są w odrębnych regulaminach przedkładanych odrębnie do akceptacji osobom chcącym skorzystać z tych usług.
  3. Z nieodpłatnych usług elektronicznych może skorzystać każdy Użytkownik Forum, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej oraz poda podczas rejestracji dane wskazane w ust. 3 pkt 4 niniejszego regulaminu, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  4. Użytkownik Forum niezarejestrowany może korzystać z nieodpłatnych usług elektronicznych w ograniczonym zakresie, bez możliwości prowadzenia Konta oraz bez możliwości zamieszczania komentarzy na Forum. Z niektórych treści dostępnych na Forum, Użytkownik Forum nie będzie mógł korzystać lub będzie mógł korzystać w sposób ograniczony.
  5. Usługa nieodpłatna w postaci możliwości zamieszczania komentarzy na Forum, polega na umożliwieniu zalogowanym Użytkownikom Forum, którzy dokonali wcześniejszej rejestracji, publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi, jak też tworzeniu nowych wątków tematycznych.
  6. Usługodawca co do poszczególnych działów tematycznych może wprowadzać dodatkowe warunki, jakie musi spełnić Użytkownik Forum, aby mieć możliwość zamieszczania komentarzy, bez dodatkowego wynagrodzenia i bez konieczności podania innych danych, niż wskazane w ust. 3 pkt 4 niniejszego regulaminu.
  7. Warunkiem korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Forum jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem, wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową, a w przypadku zarejestrowanych Użytkowników Forum – również posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze, inny niż tymczasowy lub anonimowy.
 5. Zasady korzystania z Forum
  1. Wszelkie Materiały publikowane są przez Użytkowników Forum wyłącznie na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zamieszczone przez Użytkowników Materiały oraz nie koryguje pod kątem zawartości merytorycznej czy zgodności z przepisami prawa. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik Forum dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
  2. Ponadto Serwis umożliwia wgrywanie, przesyłanie, dostarczanie, zapisywanie, przechowywanie i wysyłanie Materiałów. Materiały te dostępne są w ramach Konta Użytkownika na zasadach hostingu. Użytkownik Forum zachowuje wszelkie posiadane prawa własności intelektualnej do tych Materiałów.
  3. Użytkownicy Forum zobowiązują się do nieużywania w treści dodawanych Materiałów, w treści komentarzy, w treści zdjęć, filmów, w treści danych identyfikacyjnych podawanych podczas Rejestracji, itp. następujących Materiałów:
   • słów, wyrażeń, zwrotów, obrazów oraz treści powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne
   • sprzecznych z prawem, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub wyznaniową,
   • naruszających zasady współżycia społecznego, w szczególności obrażających, poniżających, piętnujących i ośmieszających
   • komentujących, piętnujących, pomawiających lub ośmieszających osoby z życia publicznego i politycznego, zarówno poprzez cytowanie nazwisk tych osób, jak i funkcji lub stanowisk, które piastują, jak i w sposób umożliwiający rozpoznanie (zidentyfikowanie) tych osób
   • uznanych powszechnie za naganne moralnie, niewłaściwych społecznie, będących (lub mogących skutkować) pomówieniami czy prowokujących dla wywołania kłótni
   • propagujących alkohol, środki odurzające i narkotyki lub inne zakazane substancje
   • naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie, w tym przyczyniających się do naruszeń dóbr osobistych lub praw autorskich
   • zawierających dane osobowe, adresowe, teleadresowe, adresy e-mail
   • będących tzw. spamem, niemających nic wspólnego z danym tematem lub komentarzem, utrudniających lub uniemożliwiających swobodne korzystanie z usług Forum innym Użytkownikom Forum
   • reklam, materiałów reklamowych i innych promujących określone produkty, serwisy, firmy, wydarzenia, strony internetowe, osoby, itp. , a także zawierających adresy internetowe www/e-mail, cenniki, informacje o promocjach, bez pisemnej zgody Usługodawcy
   • zawierających informacje nieprawdziwe lub mogące wprowadzać w błąd
   • zawierających oferty kupna, sprzedaży w sposób bezpośredni lub pośredni
   • zawierających treści o charakterze pornogrficznym
  4. Użytkownik Forum dokonujący rejestracji oświadcza, że podane dane identyfikacyjne nie naruszają praw osób trzecich, obowiązujących przepisów prawnych oraz niniejszego Regulaminu.
  5. Korzystanie z Forum jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na oznaczanie wypowiedzi i wiadomości nazwą Użytkownika Forum podaną przy Rejestracji lub wpisaną w formularzu dodawania wypowiedzi (tematu lub komentarza).
  6. W związku z korzystaniem z usług Użytkownik Forum może otrzymywać ogłoszenia lub informacje dotyczące usług, komunikaty administracyjne i inne informacje.
 6. Prawa autorskie
  1. Majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych przez Usługodawcę w ramach Serwisu Internetowego należą do Usługodawcy.
  2. Korzystanie z treści publikowanych w ramach Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika Forum jakichkolwiek praw autorskich. Użytkownik Forum może korzystać z tych treści jedynie w zakresie dozwolonym w z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
  3. Żadna część, jak i całość treści, z których Użytkownik Forum korzystał, nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w Internecie. Użycie lub wykorzystanie treści w całości lub w części, bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
  4. W Serwisie mogą być udostępniane treści nienależące do Administratora np. Materiały zamieszczone przez Użytkowników Forum w ramach hostingu. Odpowiedzialność za te treści ponosi osoba, która je udostępniła. Administrator nie monitoruje, ani nie sprawdza tych treści.
  5. Zakazuje się wgrywania, przesyłania, dostarczania, zapisywania, przechowywania i wysyłania w ramach Forum jakichkolwiek treści, w tym Materiałów, o bezprawnym charakterze np. naruszających obowiązujące prawa, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich. W przypadku otrzymania przez Administratora zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści, Administrator zareaguje na takie zawiadomienie zgodnie z obowiązującym prawem, w tym może zdecydować o zablokowania dostępu lub usunięciu treści.
  6. Administrator udostępnia adres poczty elektronicznej: [email protected] w celu zgłaszania przez Użytkowników Forum lub innych osób zawiadomień o bezprawnych charakterze Materiałów zamieszczonych na Forum, w tym o naruszeniu przez nie prawa, Regulaminu, dobrych obyczajów lub norm współżycia społecznego.
  7. W przypadku gdy do Administratora zwracają się uprawnione organy, w tym organy ścigania państwowe lub międzynarodowe, Administrator udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem Serwisu, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał Forum, przy czym Administrator działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Administratora do przekazania takich danych.
 7. Ochrona danych osobowych
  1. Przetwarzanie danych podanych w ramach Serwisu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Zasady szczegółowe przetwarzania danych osobowych, ochrony prywatności opisano w Polityce prywatności – link udostępniony jest na stronie internetowej Forum. Korzystając z usług Użytkownik Forum akceptuje, że Administrator może używać wspomnianych danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności.
  2. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu Użytkownika Forum, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. pliki cookies). Mechanizm cookies jest powszechnie wykorzystywany przez serwisy internetowe. Możliwe jest przygotowanie przez użytkownika jego przeglądarki internetowej w taki sposób, aby informowała o tym, kiedy przesyłane są cookies lub uniemożliwiła przesyłanie cookies. Administrator korzysta z cookies głównie w celu udoskonalenia korzystania z Serwisu przez Użytkowników Forum, żadna z informacji cookies nie służy do zidentyfikowania lub ustalenia ich tożsamości. Użytkownik Forum może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies oraz ich kontroli użytkownik może znaleźć Polityce prywatności, a także w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
  3. Po wejściu na stronę internetową Serwisu, Użytkownik Forum otrzyma wyświetlony komunikat z informacją, że strona internetowa używa plików cookies wraz z możliwością zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką prywatności Serwisu. Użytkownik Forum może wyrazić zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
 8. Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
   • usuwania Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika bez podania przyczyny
   • usuwania Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika naruszających niniejszy Regulamin
   • zablokowania możliwości dodawania Materiałów przez Użytkownika, który dopuszcza się łamania niniejszego Regulaminu
   • wprowadzania ograniczeń liczby i ilości wypowiedzi, tematów obserwowanych
   • usuwania kont Użytkowników Forum oraz Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika Forum sugerujących, że autorem jest Usługodawca, naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub w sposób rażący lub wielokrotnie naruszających przepisy niniejszego regulaminu
   • prowadzenia na łamach Serwisu akcji promocyjnych i auto-promocyjnych
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu spowodowane działaniem sił wyższych lub z innych niezawinionych przez usługodawcę przyczyn.
  3. Użytkownik Forum może zgłaszać reklamacje dotyczące opisanego w Regulaminie funkcjonowania Serwisu. Reklamacje można zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected].
  4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać wskazanie nazwy Konta, pod jaką Użytkownik Forum występuje, jego adres e-mail przypisany do Konta oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do Użytkownika Forum o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  5. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Administratora prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia). Użytkownik Forum otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do jego Konta.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Administrator ma prawo zmieniać Regulamin. Informacja o zmodyfikowaniu Regulaminu zostanie opublikowana w ramach Serwisu. Zmiany wchodzą po 14 dniach od dnia opublikowania, z tym zastrzeżeniem, że zmiany dotyczące nowych nieodpłatnych funkcji usług lub wprowadzone z przyczyn prawnych wchodzą w życie w chwili opublikowania. Jeśli Użytkownik Forum nie akceptuje zmian powinien przestać korzystać z usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę.
  2. Jeśli Użytkownik Forum nie przestrzega Regulaminu, a Administrator nie podejmie natychmiast odpowiednich działań, nie oznacza to, że rezygnuje z jakichkolwiek przysługujących mu uprawnień.
  3. Regulamin i stosunek prawny przez niego regulowany, poddane są prawu Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie dozwolonym przez prawo, spory związane z Regulaminem rozpatrywane będą przez sądy polskie.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2020 r.
Do góry Bottom