>>> 600 zł CASHBACK - ZAKŁAD BEZ RYZYKA! <<<<

Regulamin zlotu

al_capone 12,2K

al_capone

Gangster
Członek Załogi
Dołączył
10/2005
Posty
11684
Miasto
Chicago
Krótki Regulamin, który każdy uczestnik zlotu musi przestrzegać:
1. Zlot jest imprezą nie komercyjną organizowaną przez forum.bukmacherskie.com
2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, którzy będą uczestniczyć w zlocie
3. Wjazd na teren imprezy osoby niepełnoletniej jest możliwy tylko z pełnoletnim opiekunem, z zastrzeżeniem że opiekun bierze za osobę niepełnoletnią pełną odpowiedzialność.
4. Niedostosowanie się do Regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji, wydaleniem z terenu zlotu bez prawa zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników, i osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania Policji lub innych służb porządkowych.
5. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie imprezy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów nie przewidzianych.
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania zlotu.
8. Wszyscy uczestnicy zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez Organizatorów zlotu
9. Uczestnicy, którzy uiścili wszelkie opłaty związane z pobytem na terenie zlotu, mają prawo do przebywania na jego terenie, także po zapadnięciu zmroku, a także do korzystania z przewidzianych atrakcji.
10. Uczestnicy mają prawo do wszelkiej pomocy ze strony Organizatorów związanej z formalnym pobytem na terenie zlotu.
11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu.
12. Uczestnicy przebywający na Zlocie w towarzystwie zwierząt zobowiązani są do przestrzegania wszelkich wymaganych prawem środków bezpieczeństwa. Jednocześnie odpowiadają oni za wszelkie szkody wyrządzone przez podopiecznych
13. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt 4. niniejszego Regulaminu, naruszać nietykalności fizycznej innych uczestników zlotu, jak i osób postronnych, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, jak również środowiska naturalnego w miejscu trwania zlotu. Za jakiekolwiek dewastacje mienia do odpowiedzialności zostaną pociągnięci przez Organizatora uczestnicy wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenie udziału w dewastacji.
14. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt. 4 wnoszenia na teraz zlotu narkotyków i innych środków odurzających.
15. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez Organizatora zlotu.
16. Decyzja organizatora zlotu jest decyzja ostateczną.
17. Każdy uczestnik sprawnościowych zobowiązany jest do bezwzględnego podporządkowania się osobom prowadzącym konkurencje pod rygorem pkt 4. niniejszego Regulaminu.
18. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas konkurencji.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zawodów uczestnika, co do którego istnieje realne uzasadnienie, że naruszył zasady niniejszego Regulaminu, a ustalenie ww. naruszenia nie jest możliwe w trybie natychmiastowym.
20. Uczestnictwo w zawodach jest dobrowolne i odbywa się na wyłączną odpowiedzialność uczestników.
21. W miejscu przeznaczonym do zawodów, uczestników zawodów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających, pod rygorem wezwania Policji.